O nás

Občianske združenie Športom za Slovensko je oficiálne zaregistrované ministerstvom vnútra SR . O.Z. Športom za Slovensko vzniklo za účelom podpory, rozvoja športu a športovísk na Slovensku, predovšetkým zameraných na workout , kalisteniku a fitness.

Sme skupina mladých aktívnych ľudí , ktorý sa venujú športu .Väčšina z nás sa v Decembri stala certifikovanými trénermi kalisteniky ,street workoutu inak povedané cvičenia s vlastnou váhou . Tieto certifikáty nám udelila Svetová organizácia kalisteniky ( WCO-World Calisthenics Organization )

 

Ciele a poslanie združenia

O.z. je otvorenou, samostatnou a nezávislou, spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
Poslaním o.z. je uspokojovať všestranné záujmy a záľuby občanov a mládeže, v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky a zabezpečovať prostriedky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
Hlavným cieľom o.z. je podpora občanov  v oblasti športu, telesnej kultúry, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností, schopností, či teoretických vedomostí a vytváranie vhodných podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov.

Medzi základné činnosti o.z. patrí:
-organizovanie športových aktivít, podpora existujúcich športových aktivít
- vytváranie vhodných materiálnych a tréningových podmienok pre športové talenty
- vytváranie nových športovísk a širokých možností využívania existujúcich telovýchovných zariadení, vlastných alebo tých, ktoré má právo užívať
- budovanie, prevádzkovanie a udržiavanie telovýchovných a iných zariadení, ktoré užíva o.z.
- výchova svojich členov  k dodržiavaniu základných etických pravidiel
- hájenie záujmov svojich členov navonok a za týmto účelom spolupracovať so samosprávnymi orgánmi, štátnymi inštitúciami, a ostatnými organizáciami (napr. športové zväzy, ostatné športové kluby a pod.)
- riadne hospodárenie so svojím a zvereným majetkom,
- získavanie prostriedkov na svoju činnosť formou darov, príspevkov, grantov, dotácií zmlúv o reklame a pod.

 

vzor 1
2 (1)